Terug naar… 30 november 1813

Vandaag is het 200 jaar geleden dat Prins Willem-Frederik (de latere koning Willem I) in Scheveningen aan kwam na een periode in Engeland gezeten om te vluchten voor de Fransen.  Dit bijzondere moment word vandaag nagespeeld en dus reden genoeg om eens ver terug in de tijd te kijken.. Omdat ik niet precies de bronnen kon achterhalen waar bij wie de rechten van de tekeningen van de landing liggen heb ik ervoor gekozen geen afbeelding in deze log te plaatsen.  Terug naar 1813.

30 november 1813 
Scheveningen –  Het was spannend de afgelopen dagen. Zullen we dan toch een eigen vorst gaan krijgen.? Is de macht van de Franse eindelijk  echt helemaal voorbij? Na veel oproer en strijd was er vandaag een historisch moment op weg naar volledige vrijheid.  De prins van Oranje kondigde eerder dit jaar al aan dat hij terug zou komen en vandaag was het dan zover. Na 19 jaar zetten de Prins , na enige vertraging door sterke wind,  weer voet op Nederlandse bodem.

Aan het eind van de middag kwam in de schemering vanuit London, waar de prins sinds april 1813 verbleef,   het Britse oorlogsschip met Prins Willem Frederik aan in Scheveningen. De Nederlandse bevolking liep al warm, voor de komst van de prins want de prins moest en zou zorgen voor een vrij Nederland. Toch  waren slechts een paar vissers aanwezig die ervoor moeten zorgen dat Willem veilig van de boot op een kar stapt, die hem Den Haag binnen moest rijden. In Den Haag werd de prins  ontvangen door Van Limburg Stirum en Van Hogendorp. Maar onmiddellijk dringt zich dan de vraag op in welke hoedanigheid de Prins het hem toevertrouwde gezag zal uitoefenen. Na de ingrijpende politieke en bestuurlijke modernisering die Nederland in de Bataafs-Franse jaren heeft ondergaan, kan er noch van een herstel van het stadhouderschap noch van een wedergeboorte van de regentenheerschappij sprake zijn. Dit zal de komende dagen duidelijk moeten worden.. Wordt ongetwijfeld snel vervolgt..

Ook vandaag liet de prins weer een proclamatie verspreiden. Hieronder kunt u hem lezen en hij is ook te vinden in STAATS-COURANT D’Ao. 1813 No.2. De proclamatie is ondertekend door  Prins Willem Frederik, prins van ORANJE. Ter ordonnantie van Zijner Hoogheid.

PROCLAMATIE van Z.H. WILLEM FREDERIK, PRINCE VAN ORANJE-NASSAU ENZ. ENZ. ENZ., te kennen gevende Hoogstdeszelfs bereidwilligheid zoo om de Ingezetenen in vorige onafhankelijkheid en welvaart te helpen herstellen, als om het verledene te vergeven en te vergeten, enz. enz. enz .
WILLEM FREDERIK, Bij de gratie GODS, Prinse van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.,
Allen den genen, die dezen zullen zien of horen lezen, salut!
WAARDE LANDGENOOTEN!
Na eene scheiding van negentien jaren, en na zoo vele rampen, heb ik het onuitsprekelijk genoegen, dat ik door u zelve eenstemmig in uw midden worde terug geroepen. Ziet mij hier aangekomen en gereed, om, onder den Goddelijken bijstand, u in het genot van uwe vorige onäfhankelijkheid en welvaart te helpen herstellen. Dit is mijn eenig doelwit en het opregt en vurig verlangen van mijn hart.
Ik kan u de stellige verzekering geven, dat het insgelijks het oogmerk is van de Bondgenooten. Het is, in het bijzonder, de wensch van Z.K.H. den Prins-Regent van het vereenigd Koningrijk van Groot-Brittanniën en Ierland. Hiervan zult gijlieden overtuigd worden door den grootmoedigen bijstand van dat magtig Rijk, die nl. onmiddelijk staat gegeven te worden, en die den grondslag zal leggen van de hernieuwing dier oude en naauwe betrekkingen van vriendschap en alliäntie, die zoo lang het geluk gemaakt hebben van beide Staten.
Ik ben bereid en heb vastelijk besloten, al het verledene te vergeven en te vergeten. Ons gemeen en eenig doeleinde moet zijn, de wonden van ons dierbaar vaderland te heelen en hetzelve in zijn’ vorigen luister en aanzien onder de volkeren te herstellen. De herleefde koophandel zal, zoo ik vertrouwe, een der eerste en onmiddelijkste gevolgen zijn van mijn aankomst. Alle partijschap moet voor altoos van onder ons gebannen zijn. Geene pogingen zullen van mijn’ kant, en van die van de mijnen, onbeproefd gelaten worden, om uwe onafhankelijkheid, uw geluk en voorspoed te verzekeren en te bevestigen.
Mijn oudste zoon  i, die, onder den onsterfelijken Lord Wellington, zich den roem zijner voorouders niet onwaardig getoond heeft, staat mij binnen kort te volgen. Vereenigt u dan, waarde Landgenooten, met hart en ziel met mij, en ons gemeene Vaderland is gered: de oude tijden zullen weldra herleven; en wij zullen aan onze kinderen de dierbare panden kunnen overmaken, die wij van onze voorouders ontvangen hebben.
Aldus gedaan, den 30sten November 1813, en uitgegeven onder mijne handteekening en bijgedrukt zegel.

Meer over de landing en de gebeurtenissen er omheen kun je / kunt u  vinden op http://www.scheveningen1813-2013.nl/1813/index.html

En nog een filmpje van de NOS over de voorgeschiedenis
http://nos.nl/embed/?id=e:580911

Eén gedachte over “Terug naar… 30 november 1813

  • 30 nov 2013 om 12:02 pm
    Permalink

    Wat een leuk verslagje en ik ben benieuwd naar de activiteiten van vandaag. De landing gezien al met Huub Stapel als prins Willem Frederik en hij die het toekomstig Koninklijk paar groeten vond ik erg mooi.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.